Gross Domestic Product – GDP – produkt krajowy brutto - PKB


Co to Gross Domestic Product – produkt krajowy brutto?

 

PKB danego kraju można najłatwiej zobrazować jako wyrażoną w pieniądzach wartość wszystkich wyprodukowanych dóbr oraz dostarczonych usług w tym kraju wyrażna w pieniądzach w określonym okresie czasu. Wartość PKB podaje się najczęściej w ujęciu rocznym. Do PKB wlicza się zarówno konumpcję sektora prywatnego, jak i publicznego, wydatki rządowe, inwestycje oraz eksport pomniejszony o wartosć importu dla danego określonego terytorium.

Gdzie:

 

"K" to wartość konsumpcji sektora prywatnego w kotekscie gospodarki całego kraju

"RZ" to wartość rządowych wydatków

"B" to wartość wydatków wszystkich przedsiębiorstw w danym kraju

"E" to wartość eksportu danego kraju pomniejszona o wartość importu

Wyjaśnienie

 

PKB wykorzystywany jest bardzo powszechnie jako wskaźnik oceniający stan gospodarki danego kraju, a także wskaźnik do mierzenia standardu życiowego w danym kraju. Przeciwnicy wykorzystywania PKB jako wskaźnika oceniającego stan gospodarki twierdzą, że wielkim minusem PKB jest to, że nie uwzględnia on transakcji odbywających się w szarej strafie danej gospodarki. Wielu ekonomistów uważa także, że PKB nie należy wykorzystywac do oceny poziomu życia obywateli danego kraju, a tylko do mierzenia poziomu produktywności danego narodu.


Write a comment

Comments: 0