Free market - wolny rynek


Co to wolny rynek?

 

Gospodarka rynkowa oparta na działaniach popytu i podaży z małą bądź żadną kontrolą centralną/rządową. Gospodarka wolnorynkowa to wyidealizowana forma gospodarki rynkowej, w której sprzedający i kupujący mogą zawierać dowolną ilość transakcji (kupna/sprzedaży/wymiany) w oparciu o dwustronnie zaakceptowaną cenę bez jakiejkolwiek interwencji państwa w postaci podatków, regulacji lub pomocy.  

 

Na rynkach finansowych towarem wolnorynkowym są papiery wartościowe, które handlowane są na masową skalę i których cena nie jest uzależniona od dostępności tychże papierów wartościowych. Na rynku walutowym forex, wolny rynek istnieje tam, gdzie stopy wymiany nie są sztywnie kontrolowane przez bank centralny (rząd) i rosną oraz maleją dowolnie w zależności od popytu i podaży danej waluty

Wyjaśnienie

 

W bardzo uproszczony sposób, gospodarka wolnorynkowa to zbiorowe określenie wielu różnych transakcji zachodzących w społeczeństwie. Każda transakcja jest dobrowolną umową pomiędzy dwiema stronami co do ceny i przedmiotu wymiany – a to może być dowolne dobre lub usługa. W rzeczywistości wolne rynki nie istnieją, gdyż praktycznie zawsze w każdej transakcji uczestniczy państwo – czy to w formie podatków (np. VAT), czy to w formie regulacji, kontroli cen itp. Gospodarka wolnorynkowa nie funkcjonuje jako dziedzina ekonomii. Jest to raczej forma politycznego lub ideologicznego określenia punktu widzenia na gospodarkę i kierunku, w którym zmierza dana gospodarka. 


Write a comment

Comments: 0