Punkty stop oraz limity (stop-loss)


Inwestuj u brokera eToro

Określenie punktów stop oraz limitów cenowych (stop-loss) stanowi element krytyczny dla zyskownego obrotu walutami na rynku forex. Punkty stop są ustalane na określonym poziomie w celu wyprowadzenia inwestora z pozycji po osiągnięciu przez zakupioną przez niego parę walut wcześniej ustalonej ceny, która z reguły jest niższa niż obecna cena. Można je traktować, jako "zawory bezpieczeństwa", które chronią przed niekontrolowanymi stratami w ramach danej pozycji. Punkty stop bardzo często są ustalane, jako akceptowalny procent strat stanowiący procent wartości całego rachunku gracza lub w odniesieniu do punktu wsparcia i oporu. Są to dwa najczęściej stosowane kryteria.

 

Niezależnie od wybranej metody, konieczne jest wyznaczenie ochronnych punktów stop w przypadku każdej transakcji zakupu pary walut. Bez nich, inwestor może być narażony na katastrofalne straty. Załóżmy, że zakupujesz parę walut USD/EUR i spodziewasz się, że przez najbliższe dwie godziny cena pary będzie rosnąć. Odchodzisz od komputera i zamierzasz wrócić za dwie godziny, aby sprzedać parę i zgarnąć przewidywany zysk. Tymczasem podczas Twojej nieobecności rynek się załamał, trend się odwrócił i para zaczęła tracić na wartości. Dziesiątki, potem setki pipsów. Ponieważ nie było Cię przy komputerze nie mogłeś zareagować i wszystkie Twoje środki z konta poprostu wyparowały. I tu właśnie rola punktów stop. Odchodząc od komputera ustalasz punkt stop, a więc ile pipsów w dół może spaść Twoja para, aby pozycja została zamknięta i nie przynosiła większych strat.

Ustalenie limitu cenowego pozwoli inwestorowi nie tylko na wyjście z pozycji, ale także na poprawę bieżącej sytuacji. Limity są bardzo często określane na podstawie punktów wsparcia lub oporu; niekiedy zdarza się, że obliczane są na podstawie współczynnika potencjalnego zysku do ryzyka (Risk-Reward Ratio). Można uznać ustalone limity, jako “punkty docelowe” danej transakcji / inwestycji, po osiągnięciu których zamierzamy się wycofać, jeżeli rynek osiągnie dostatecznie daleki i korzystny dla inwestora punkt. Chociaż wielu graczy nie uznaje limitów transakcji za krytyczne czynniki w rozważnym inwestowaniu, jak ma to miejsce w przypadku punktów stop, mogą one jednak stanowić dużą pomoc dla inwestora w procesie podejmowania krytycznych decyzji związanych z momentem wyjścia z danej pozycji.Określanie punktów stop

 

Zasadniczo, wyznaczone przez nas punkty ochronne stop powinny znajdować się w logicznym punkcie wynikającym z wykresu, w którym rynki “nie powinny handlować”, o ile nasze założenia dotyczące rynku walut były poprawne. Przyjrzyjmy się wykresowi w celu bliższego wyjaśnienia tego zagadnienia.

wykres poradnik forex

W scenariuszu opisanym powyżej, widzimy parę walut, która znajduje się w trendzie spadkowym. Co więcej, trend ten przebiega zgodnie z wyznaczoną przez nas linią. W oparciu o tę analizę, możemy zająć krótką pozycję za każdym razem, kiedy rozpoczyna się akcja wzrostowa cen i utrzymywać ją, aż do osiągnięcia punktu wsparcia bez jednoczesnego zamykania się świeczki powyżej linii. Można zauważyć, że para ta wykazuje trend wzrostowy do wyznaczonej przez nas linii i nie zamyka się po jej przekroczeniu. W tym momencie możemy pozbyć się pozycji.broker etoro lider rynku

Wyznaczony przez nas punkt końca obrotu mógłby znajdować się powyżej linii trendu w taki sposób, aby pary nie miały zbyt wiele swobody ruchu. Jeżeli punkt stop umieścimy dokładnie na poziomie, wcześniej osiągniętym przez daną parę, ryzykujemy, że cena ponownie osiągnie te same wartości i powstrzyma nasze działania tuż przed zmianą trendu w pożądanym przez nas kierunku. Ponieważ przedstawiony wykres jest wykresem dziennym (im dłuższy przedział czasowy, tym szersze przedziały należy wyznaczyć dla punktu stop), a wybrana para jest bardzo lotna, określony przez nas punkt stop powinien dopuszczać na nieco więcej swobody ruchu, niż miałoby to miejsce w przypadku wykresu 1-godzinnego i mniej lotnej pary. Punkt stop umieściliśmy w obszarze, w którym "nie należy inwestować w daną parę walut”. Jeżeli dana para nie znajduje się w tym polu, trzeba wycofać się z transakcji ponieważ linia trendu zostanie przełamana pozbawiając sensu kontynuację naszej taktyki.W takim przypadku, punkt stop umieszczony w przedziale 50 – 75 pips powyżej linii trendu może być właściwy. Pozwoli to cenom na nieznaczne przekroczenie określonej przez nas linii trendu bez wychodzenia z pozycji.

 

Przyjrzyjmy się kilku innym metodom ustalania punktów stop.

wykres 2 dla artykułu forex

Wykorzystując ten sam wykres oraz poziomy zniesienia Fibonacciego w celu analizy, widzimy, że akcja cenowa przyczyniła się do osiągnięcia poziomu 38.2%; jest to ten sam punkt na naszej linii trendu, jak w poprzednim przykładzie. Jeżeli inwestor zauważy, że cena oscyluje wokół jednego z poziomów Fib, można zająć krotką pozycję z punktem stop określonym tuż powyżej linii zniesienia Fib. Raz jeszcze można wyznaczyć punkt stop na poziomie 50-75 powyżej ruchu cenowego oraz poziomu Fib.

 

Wskaźnik ATR (Average True Range) (rzeczywistego zakresu zmian) może także dostarczyć informacje odnośnie do odległości, w której musimy umieścić punkt stop powstrzymujący nas od zajęcia pozycji. Umieszczając ATR na wykresie, będziemy mogli ustalić średnią odległość, jaką pokona wybrana przez nas waluta na wykresie w danym okresie.

Wykres dla punktów stop-loss

Przyglądając się wykresowi 1-godzinnemu pary walut GBP/CHF, widzimy że ATR na wykresie 1-godzinowym wynosi 50 pips. Oznacza to, że średnio, co godzinę potencjał wzrostowy tej pary zmienia się o 50 pips. Gdybyśmy mieli zająć dla tej pary walut długą pozycję aż do 1.6494, to punkt stop powinien być umieszczony 50 pips poniżej punktu wejścia 1.6444.

etoro najlepszy broker forex na polskim rynku

Jednym z kluczy do wyznacza punktu stop jest umożliwienie swobody ruchu tej pary. Nowi gracze często określają bardzo wąskie przedziały stop, ponieważ nie chcą ponosić zbyt wielkich strat. Chociaż ten tok myślenia ma sens, jest jednak wielce prawdopodobne, że doprowadzi do strat. Ustalając zbyt wąski przedział ruchu cen walut niemal prosimy się o uruchomienie punktu stop.

 

Inny czynnik, który należy uwzględnić podczas określania punktu stop to wielkość rachunku inwestora. Większość nowych graczy uznaje to za dość niezwykłe. Krytyczne jest jednak, aby nie ryzykować zbyt dużej części rachunku poprzez zbyt głębokie ustalenie punktu stop.

Sposobem na monitorowanie pozycji jest przestrzeganie zasady 5% procent. Inwestor nie powinien ryzykować więcej niż 5% wartości swojego rachunku w pojedynczej transakcji (Najbardziej restrykcyjne strategie zakładają nie ryzykowanie więcej niż 2% wartości konta w jednej traksakcji, ale poziom 5% jest do przyjęcia dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy mają sprawdzoną strategię forex). Wykorzystując przykład ATR na wykresie 1-godzinowym dla pary GBP/CHF, widzimy, że konieczne było ustalenie punktu stop na poziomie 50 pip w oparciu o metodę ATR. Jeżeli na moim rachunku znajduje się $1000, to 5% tej kwoty wynosi $50.

 

A zatem stosując omawianą zasadę inwestor posiadający rachunek o takiej wartości powinien ustalić punkt stop na poziomie 50 pipsów. Jeżeli zlecenie stop zostanie uruchomione, rachunek na którym wcześniej było $1000 może teraz spaść do $950 po wchłonięciu 5% straty. Stosując zasadę 5% inwestor nie mógłby także otworzyć żadnej dodatkowej pozycji ponieważ stanowiłoby to przekroczenie 5% progu i narażenie całego rachunku na ryzyko. Większość profesjonalnych inwestorów zdaje się stosować zasadę 1% lub 2% w takich obszarach.Ustalanie limitów

 

Limity nożna ustalić w celu opuszczenia pozycji na podstawie punktów wsparcia oraz oporu lub współczynnika potencjalnego ryzyka do zysku (Risk Reward Ratio).

poradnik forex wykres

Powyższy wykres przedstawia metodę współczynnika Risk Reward Ratio. Inwestor powinien zawsze pilnować, aby wartość tego współczynnika dla każdej transakcji wynosiła co najmniej 1:2. Na powyższym wykresie umieściliśmy punkt stop na poziomie 50 pip. Aby uchwycić wartość RR 1:2, musielibyśmy podwoić wartość punktu stop (2 x 50 = 100), a następnie ustawić go na poziomie 100 pips powyżej ceny wejścia, czyli 1.6501.

 

Zastosowanie punktów wsparcia i oporu w celu określenia punktu wyjścia przedstawiono na wykresie poniżej.

zastosowanie punktów wsparcia i oporu - poradnik forex

Na tym wykresie widzimy pierwszy (R1) oraz drugi poziom oporu (R2). Ruchy cenowe zostały zatrzymane po raz pierwszy na poziomie R1, który może stanowić ponownie barierę. Zatem inwestor może wybrać opcję wyjścia ze wszystkich lub części pozycji w miarę, jak ceny zaczną zbliżać się ponownie do tego poziomu. Zakładając, że ruch cen przekroczy poziom R1, kolejnym celem będzie osiągnięcie punktu R2 na poziomie ok. 1.6700. Widzimy, że z lewej strony wykresu, poziom 1.6700 okazał się wcześniej skutecznym punktem oporu i jest prawdopodobne, że wyznacza on wartość górnego pułapu w miarę zbliżania się pary walut do tego poziomu.

Write a comment

Comments: 0