Czynniki wpływające na kursy walut - część 1


etoro

Oprócz czynników takich, jak stopy procentowe oraz inflacja, kursy walutowe stanowią jedną z kluczowych determinant poziomu względnej zamożności ekonomicznej kraju. Ceny walut mają kluczowe znaczenie dla krajowego poziomu wymiany handlowej i stanowią krytyczny element większości wolnorynkowych gospodarek świata. Z tego też powodu kursy wymiany są najczęściej obserwowanymi, analizowanymi i poddawanymi manipulacjom przez administrację państwową wskaźnikami ekonomicznymi. Kursy walutowe odgrywają także rolę w nieco bardziej ograniczonych wymiarach wywierając wpływ na rzeczywisty zwrot z portfela inwestorskiego. W tym artykule przyjrzymy się niektórym kluczowym siłom, które mają wpływ na ruchy kursów walutowych.

Zanim jednak zaczniemy je bliżej analizować, powinniśmy naszkicować, w jaki sposób ruchy cen walut wpływają na wymianę handlową pomiędzy krajami. Wyższa cena waluty przyczynia się do wzrostu cen towarów przeznaczonych na eksport przy jednoczesnym obniżeniu cen importu z rynków zagranicznych; tańsza waluta przyczynia się do spadku cen eksportowanych towarów podrażając jednocześnie import. Wyższy kurs walut może przyczynić się do spadku bilansu handlowego kraju podczas, gdy jego zniżka może spowodować jego wzrost.

Ustalanie kursów wymiany

 

Wiele czynników kształtuje ceny walut i wszystkie mają związek z wymianą handlową pomiędzy krajami. Należy pamiętać, że kursy walut są względne oraz że są ustalane są poprzez porównanie walut dwóch różnych krajów. Poniżej przedstawiamy główne czynniki determinujące poziom kursu wymiany walut pomiędzy dwoma krajami. Należy podkreślić, że czynniki te nie są omawiane w jakimś szczególnym porządku; podobnie jak wiele aspektów ekonomiki, ich względne znaczenie w dalszym ciągu podlega szerokiej dyskusji.
Różnice w poziomach inflacji

 

Z reguły, waluty krajów o utrwalonym niskim poziomie inflacji wykazują tendencje wzrostowe, gdyż ich siła nabywcza rośnie w odniesieniu do innych walut. W drugiej połowie XX w. niski poziom inflacji charakteryzował tylko Japonię, Niemcy oraz Szwajcarię Germany; Stany Zjednoczone dołączyły do tej grupy znacznie późnej. Gospodarki odnotowujące wysoki poziom inflacji z reguły odnotowują deprecjację własnej waluty w odniesieniu do walut ich partnerów handlowych. Zjawisku temu z reguły towarzyszą wyższe stopy procentowe.Broker eToro

Różnice w poziomie stóp procentowych

 

Stopy procentowe, inflacja oraz kursy wymiany są ze sobą ściśle powiązane. Poprzez manipulowanie stopami procentowymi, banki centralne wywierają wpływ zarówno na poziom inflacji jak i kursów walut, a zmienne ceny walut mają z kolei wpływ na poziom inflacji oraz kursy walut. Wyższe stopy procentowe pozwalają jednostkom udzielającym np. kredytów gospodarczych uzyskać wyższe zyski zagranica niż we własnym kraju. Dlatego też podwyżki stóp procentowych przyciągają kapitał zagraniczny przy jednoczesnym wzroście kursów walut. Wpływ wysokich stóp procentowych jest łagodzony, jeżeli inflacja w danym kraju jest znacznie wyższa w porównaniu z innymi gospodarkami lub jeżeli występują inne czynniki pozwalające na obniżenie ceny waluty. Odmienne relacje występują w przypadku obniżających się stóp procentowych - oznacza to, że niższe stopy procentowe przyczyniają się do spadku kursów walut.

 etoro

Ujemne saldo bilansu płatniczego

 

Bilans płatniczy jest to bilans obrotów pomiędzy danym krajem, a jego partnerami handlowymi; uwzględnia on wszelkie rozliczenia w zakresie obrotu towarami, usługami, a także odsetki oraz dywidendy. Ujemne saldo bilansu płatniczego dowodzi, że państwo wydaje więcej, niż zarabia oraz że zaciąga pożyczki kapitałowe ze źródeł zagranicznych w celu załatania dziur. Innymi słowy, kraj potrzebuje większego dopływu walut, niż jest w stanie uzyskać w drodze eksportu i dostarcza więcej własnej waluty niż rynek zagraniczny jest w stanie zrekompensować dzięki wymianie handlowej. Przewaga popytu na waluty obce powoduje stały spadek cen waluty krajowej aż do momentu, w którym ceny towarów i usług oferowanych przez dany kraj osiągną dostatecznie niskich (i atrakcyjny) poziom dla partnerów zagranicznych, a środki zagraniczne staną się z byt drogie, aby dalej generować sprzedaż dla potrzeb krajowych.

 

DRUGA CZĘŚĆ ARTYKUŁU

Write a comment

Comments: 0