Czynniki wpływające na kursy walut - część 2


Dowiedz się, ajkie czynniki wpływają na waluty

Dług publiczny

 

Administracje państwowe biorą udział w finansowaniu poważnych deficytów w celu zapewnienia środków na realizację projektów prowadzonych w sektorze publicznym oraz działalność administracji publicznej. Chociaż taka działalność stymuluje gospodarkę krajową, kraje w których występuje znaczący dług publiczny i deficyt budżetowy są mniej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Powód? Duże zadłużenie sprzyja inflacji, a jeżeli jest ona wysoka, zaciągnięte zobowiązania będą obsłużone i w ostatecznym rozliczeniu spłacone tańszym w przyszłości dolarem.forex AvaFx

W najgorszym scenariuszu, rząd może podjąć decyzję o dodrukowaniu pieniądza w celu częściowej spłaty dużego długu, nie mniej jednak należy pamiętać, że wzrost jego podaży na rynku nieuchronnie prowadzi do inflacji. Ponadto, jeżeli rząd nie jest w stanie obsłużyć swojego deficytu za pomocą własnych krajowych środków (emisja obligacji państwowych, wzrost podaży pieniądza), to musi wyemitować więcej papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży inwestorom zagranicznym obniżając jednocześnie ich cenę. Na koniec, warto zauważyć, że wysoki poziom zadłużenia może stać się przyczyną niepokoju dla wielu inwestorów zagranicznych, którzy mogą dojść do wniosku, że inwestycje w danym kraju są obarczone poważnym ryzykiem opóźnień w wykupie.

 

Inwestorzy zagraniczni będą wykazywać mniejsze skłonności do nabywania papierów wartościowych denominowanych w danej walucie, jeżeli ryzyko związane z ich wykupem rośnie. Dlatego też analiza i ocena poziomu zadłużenia danego kraju (na podstawie danych publikowanych przez takie agencje ratingowe, jak na przykład Moody’s, czy Standard & Poor) stanowi zasadniczą determinantę ustalania poziomu cen walut.

 

Zasady wymiany handlowej

 

Współczynnik obliczony na podstawie stosunku cen importu do eksportu oraz zasady i warunki wymiany handlowej mają związek bieżącym bilansem płatniczym. Jeżeli wartość eksportu rośnie szybciej niż wielkość importu, warunki wymiany handlowej są korzystne. Wzrost wymiany handlowej dowodzi większego popytu na towary eksportowe danego kraju. To z kolei, przyczynia się do wzrostu zysku z eksportu i popytu na walutę danego kraju (przy jednoczesnym wzroście jej notowań). Jeżeli cena eksportu rośnie wolniej niż import, cena waluty będzie wykazywać tendencje spadkowe w porównaniu do walut partnerów handlowych.

 

Stabilność polityczna oraz wydajność ekonomiczna

 

Inwestorzy zagraniczni niewątpliwie poszukują stabilnych, prężnie działających gospodarek, w których będą mogli zainwestować swój kapitał. Kraj posiadający takie atrakcyjne uwarunkowania przyciągnie fundusze z innych obszarów postrzeganych, jako bardziej niestabilne politycznie i ekonomicznie. Zawieruchy polityczne, na przykład, mogą przyczynić się do utraty zaufania do danej waluty i odpływu kapitału do krajów wykazujących się większą stabilnością.Forex poradnik

Kursy wymiany walut, w których dokonana jest większość inwestycji w portfelu pozwalają oszacować rzeczywisty zwrot z portfela inwestycyjnego. Spadki kursów oczywiście przyczyniają się do obniżenia siły nabywczej uzyskanych dochodów oraz zysków kapitałowych z inwestycji. Co więcej, kursy walutowe wywierają wypływ na inne czynniki związane z dochodami takie, jak stopy procentowe, inflacja, a nawet zyski kapitałowe z państwowych papierów wartościowych. Chociaż kursy wymiany są determinowane przez liczne złożone czynniki, które wprawiają nawet najbardziej doświadczonych ekonomistów w zakłopotanie, inwestorzy powinni mieć pełną świadomość tego, w jaki sposób ceny walut oraz kursy wymiany wpływają i jak istotną rolę odgrywają w uzyskanych zyskach z inwestycji.

Write a comment

Comments: 0