Scalping - ciekawy sposób inwestowania


Pordnik Forex

Scalping jest to rodzaj inwestowania polegający na czerpaniu zysków z drobnych wahań kursowych, z reguły tuż po zawarciu transakcji w momencie wygenerowania minimalnego zysku. Tego rodzaju tryb inwestowania wymaga od gracza posiadania i ścisłego przestrzegania strategii wyjścia, ponieważ jedna duża strata może przyczynić się do utraty wielu drobnych zysków wypracowanych przez inwestora. Posiadając narzędzia takie jak live feed (bieżący dostęp do informacji o notowaniach), warto także mieć brokera z bezpośrednim dostępem do twórców rynku oraz odporność psychiczną do składania dostatecznie wielu zleceń, aby taktyka ta była skuteczna.Poradnik Forex

Strategia scalpingowa oparta jest na założeniu, że większość akcji zakończy pierwszą fazę ruchu cenowego (tzn. że będą kierować się w pożądanym przez inwestora kierunku przez krótki okres czasu przy czym dalsze trendy są niemożliwe do przewidzenia); niektóre z akcji zatrzymają się w danym punkcie podczas, gdy inne będą kontynuować swój ruch. Celem scalpera jest osiągnięcie możliwie jak największej liczby drobnych zysków i uniemożliwienie im "wyparowania". Tego typu podejście jest odmienne od postawy “let your profits run” [pozwól zyskom rosnąć], której celem jest optymalizacja zysków z dodatnich pozycji i oczekiwanie na odwrócenie się niekorzystnych ruchów cenowych.

 

Scalping pozwala osiągać zyski dzięki dużej liczbie drobnych, lecz rentownych transakcji kosztem ich wartości. Nie jest rzadkim zjawiskiem, że inwestor odnotowuje długookresowe zyski jedynie na połowie lub nawet mniejszej części swojego portfela - chodzi o to, aby uzyskane profity przewyższały straty. Skuteczny scalper będzie zawsze odnotowywać znacznie wyższy stosunek wygranych do przegranych, a jego zyski z grubsza rzecz biorąc zbilansują się lub nieznacznie przewyższą straty.

Podstawowe zalety scalpingu:

 

Zmniejszenie ryzyka związanego ekspozycją - krótkie wejście na rynek zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych dla inwestora zdarzeń.

 

Mniejsze ruchy cenowe są łatwiejsze do osiągnięcia - w celu uzyskania większych różnic cenowych konieczna jest większa dysproporcja pomiędzy podażą, a popytem. Łatwiej jest uzyskać 10 centowy, niż 1- dolarowy wzrost cen.

 

Drobne wahania notowań są częstszym zjawiskiem w porównaniu z poważnymi zmianami skokowymi - nawet w okresie względnej ciszy i spokoju na rynku istnieje możliwość realizacji wielu drobnych transakcji.

 

Scalping można stosować, jako główną lub uzupełniającą strategię inwestycyjną.Poradnik Forex

Strategia główna

 

Prawdziwy scalper będzie zawierać wiele transakcji dziennie, z reguły od pięciu - dziesięciu aż do kilkuset. Tego typu inwestor przeważnie opiera swoje działania na analizie wykresów jednominutowych z uwagi na ich ograniczony przedział czasowy , który umożliwia analizę w czasie możliwie jak najbardziej zbliżonym do realnego, czyli niemal natychmiast po zmianie. Systemy notowań giełdowych takie, jak Nasdaq Level II, TotalView i/lub Times and Sales to podstawowe narzędzia w tego typu transakcjach. Automatyczna natychmiastowa realizacja zleceń ma zasadnicze znaczenia dla scalpera, a zatem dostęp bezpośrednich do twórców rynku jest preferowanym narzędziem i wyborem.

 

Styl uzupełniający

 

Inwestorzy działający w innych przedziałach czasowych mogą wykorzystywać scalping, jako podejście uzupełniające na kilka różnych sposobów. Najbardziej oczywistym jest wykorzystywanie tej strategii w sytuacji, w której na rynku nie występuje jeden dominujący trend (choppy market) lub gdy jest on ograniczony do wąskiego przedziału walorów. Jeżeli nie rysują się żadne wyraźne trendy w dłuższej perspektywie czasowej, skrócenie perspektywy czasowej może przyczynić się do ujawnienia wyraźnych i potencjalnie możliwych do wykorzystania trendów, co z kolei może stanowić zachętę dla inwestora do zastosowania scalpingu.

 

DRUGA CZĘŚĆ ARTYKUŁU

Write a comment

Comments: 0