Scalping - ciekawy sposób inwestowania - ciąg dalszy


Forex - poradnik

Ciekawym sposobem wykorzystania scalpingu w przypadku transakcji długookresowych jest wykorzystanie tzw. koncepcji ochronnej typu “parasol” [umbrella concept]. Podejście to pozwala inwestorowi poprawić strukturę kosztów oraz maksymalizować zyski. Transakcje parasolowe są realizowane w sposób następujący:

 

Inwestor otwiera pozycję jako długookresową. W miarę rozwoju sytuacji na głównych pozycjach, gracz zauważa nowe możliwości w krótkim przedziale czasowym zgodne z głównym trendem, otwiera i zamyka nowe transakcje zgodnie z zasadami inwestycji krótkoterminowych (scal ping).

Easy Forex

Praktycznie każdy system inwestowania oparty na wybranych układach może być wykorzystywany w scalpingu. W tym zakresie, scalping może być postrzegany, jako metoda zarządzania ryzykiem. Zasadniczo każda transakcja może być prowadzona w trybie scalpingu poprzez realizację zysków przy współczynniku potencjalnego ryzyka do zysku wynoszącym 1:1. Oznacza, to że wielkość zrealizowanych zysków jest równa wielkości punktu stop podyktowanego ustawieniem. Jeżeli na przykład gracz zajmuje krótką scalpingową pozycję, która ma wartość $20 z pierwszym punktem stop ustawionym na cenie $19.90, to zakładane ryzyko wynosi 10 centów; oznacza to, że współczynnik potencjalnego ryzyka do zysku wynosi 1:1 i zysk możliwy jest do osiągnięcia już przy cenie $20.10.Forex Poradnik

Transakcje scalpingowe mogą być zawierane na długich, jak i na krótkich pozycjach. Mogą być realizowane w grze na wybicie lub jako element gry wewnątrz kanału cenowego przy wykorzystaniu tradycyjnych formacji wykresów takich, jak filiżanka z uchwytem lub trójkąt. Podobnie ma się sytuacja w przypadku wskaźników technicznych, jeżeli gracz opiera swoją decyzję na nich.Trzy rodzaje Scalpingu

 

Pierwszy rodzaj scalpingu nazywany jest “market making”, czyli tworzenie rynku; w tym systemie scalper podejmuje próbę kapitalizacji różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży składając jednocześnie oferty kupna i sprzedaży dla danej akcji. Oczywiście, strategia ta może okazać się skuteczna wyłącznie w odniesieniu do "nieruchomych" akcji dostępnych w dużych ilościach bez zasadniczych wahań kursów. Ten rodzaj scalpingu jest bardzo trudny, gdyż gracz musi konkurować z innymi twórcami rynku w zakresie podaży jak i popytu na dane akcje. Co więcej, zysk z tego typu transakcji jest tak znikomy, że wszelkie ruchy akcji w ramach danej pozycji w kierunku niezgodnym z oczekiwaniami, przyczyniają się do strat wykraczających poza pierwotnie zakładany zysk docelowy.

Forex Poradnik

Dwie pozostałe metody inwestowania oparte na tradycyjnym podejściu wymagają ruchu akcji i szybkich zmian cenowych. Te dwa rodzaje gry wymagają także posiadania zdrowej strategii oraz odpowiedniego sposobu interpretowania ruchów cenowych.

 

Drugi rodzaj scalpingu polega na nabywaniu dużej liczby akcji, które są następnie sprzedawane w celu realizacji zysku wynikającego z bardzo nieznacznego wzrostowego ruchu cen wybranych walorów. Inwestor stosujący tego typu strategię będzie zajmować daną pozycję z kilkunastoma tysiącami akcji z nadzieją na wystąpienie nieznacznego ruchu w górę mierzonego z reguły w centach. Podejście to wymaga jednak bardzo płynnych akcji i możliwości szybkiej sprzedaży 3 000 do 10 000 akcji.Trzeci rodzaj scalpingu jest najbardziej zbliżony do tradycyjnych metod gry giełdowej. Gracz zajmuje daną pozycję z określoną liczbą akcji w momencie wystąpienia odpowiedniego układu lub na sygnał z systemu i zamyka ją w momencie pojawienia się pierwszego sygnału wyjścia generowanego w okolicy współczynnika potencjalnego ryzyka do zysku o wartości 1:1 obliczonego zgodnie z powyższym.

Poradnik Forex

Scalping może być bardzo zyskowny dla inwestorów, dla których będzie on stanowić główną strategię oraz dla osób stosujących to podejście, jako uzupełnienie dla innego trybu gry giełdowej. Ścisłe przestrzeganie strategii wyjścia stanowi klucz dużych zysków w oparciu o dużą liczbę drobnych transakcji. Krótkie wejście na rynek oraz częstotliwość drobnych transakcji (ruchów cenowych) to podstawowe cechy, które sprawiają, że strategia ta jest tak popularna wśród wielu inwestorów.

Write a comment

Comments: 0