Dowiedz się, jak wielkie znaczenie mają kursy wymiany dla traderów


Broker EasyForex

Czynnikiem, który wywiera największy wpływ na rynek walutowy forex są wahania stóp procentowych będące wynikiem zmian wprowadzanych przez osiem globalnych banków centralnych. Zmiany te stanowią bezpośrednią reakcję na inne wskaźniki ekonomiczne kształtujące się na przestrzeni danego miesiąca i mają dostatecznie duży potencjał, aby wywołać natychmiastowy silny ruch na rynku forex. Ponieważ nieoczekiwane wahania kursów walutowych bardzo często wywierają duży wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów, zapoznanie się z możliwościami przewidywania i reagowania na te zmiany może przyczynić się do szybszego podejmowania decyzji oraz wyższych zysków z forex..

 

Podstawowe informacje dotyczące stóp procentowych

 

Stopy procentowe mają istotne znaczenie dla inwestorów zawierających transakcje w ciągu dnia na rynku walutowym z bardzo prostej przyczyny: im wyższa stopa zwrotu, tym wyższe odsetki narosłe od inwestycji w dany walor i tym wyższe zyski.

 

Rzecz jasna, ryzyko wynikające z tej strategii wiąże się z fluktuacją cen walut - zjawiskiem, które może w sposób dramatyczny zniwelować wszelkie zyski kapitałowe (interest-bearing rewards). Warto zauważyć, że chociaż zawsze kusi nabywanie wyżej oprocentowanych walut (finansowanie ich za pomocą walorów z niższymi stopami), to tego typu decyzje nie zawsze są słuszne. Gdyby inwestowanie na rynku walutowym było takie proste, byłoby to bardzo zyskowne zajęcie dla wszystkich osób uzbrojonych w tę wiedzę.


Broker forex easyforex

Nie oznacza to jednak, że stopy procentowe są zbyt zawiłe dla przeciętnego inwestora; chcemy tylko powiedzieć, że należy je obserwować czujnym okiem, z dużą dozą nieufności, podobnie, jak wszelkie doniesienia pojawiające się w regularnych biuletynach informacyjnych i na portalach.

 

W jaki sposób obliczane są stopy procentowe

 

Każdy zarząd banku centralnego kontroluje politykę monetarną swojego kraju oraz krótkoterminowe stopy procentowe stosowane w przypadku pożyczek udzielanych wzajemnie przez banki. Banki centralne podnoszą stopy w celu ograniczenia inflacji oraz obniżają je w celu zachęcenia potencjalnych pożyczkobiorców do zaciągania pożyczek i wpompowywania pieniędzy do gospodarki. Z reguły można nabrać uzasadnionych podejrzeń, co do kierunku, w jakim będą podejmowane decyzje banku, dzięki obserwacji najbardziej istotnych wskaźników ekonomicznych, a mianowicie:

  • Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych - Consumer Price Index (CPI)
  • Wydatki konsumenckie
  • Poziom zatrudnienia/bezrobocia
  • Rynek zwiększonego ryzyka
  • Rynek nieruchomości
  • Prognozy dotyczące stóp procentowych w bankach centralnych


Uzbrojony w dane wynikające z tych wskaźników, inwestor może praktycznie opracować szacunkową prognozę zmian kursów walutowych ogłaszaną przez Rezerwę Federalną. Z reguły, jeżeli wskaźniki te ulegają poprawie, oznacza to, że gospodarka funkcjonuje sprawnie i stopy muszą być podniesione lub, jeżeli poprawa jest nieznaczna, pozostać na tym samym poziomie. Podobnie rzecz ma się ze znacznymi spadkami tych wskaźników, co może oznaczać obcięcie stóp w celu zachęcenia do korzystania z kredytów.

EasyForex to oferujące język polski broker walutowy

Poza wskaźnikami ekonomicznymi, można także przewidywać potencjalne decyzje w sprawie stóp procentowych poprzez obserwację komunikatów zawierających istotne dane oraz analizę prognoz ekonomicznych.

 

Komunikaty zawierające istotne dane

 

Ważne ogłoszenia naczelnych jednostek banków centralnych odgrywają zasadniczą rolę w wahaniach stóp procentowych, ale są często pomijane w reakcjach na wskaźniki ekonomiczne. Nie oznacza to, że należy je ignorować. Każda publikacja oświadczeń rady nadzorczej któregokolwiek z banków centralnych stanowi punkt odniesienia do tego, w jaki sposób banki postrzegają inflację.

Posłużmy się przykładem: 16 lipca, 2008, Prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke wygłosił przed Izbą Reprezentantów półroczne oświadczenie w sprawie polityki monetarnej. Podczas normalnej sesji, Bernanke odczytuje wcześniej przygotowane oświadczenie dotyczące wartości dolara amerykańskiego oraz odpowiada na pytania ze strony członków Izby. Podobnie uczynił w trakcie tej sesji.

 

Zarówno w oświadczeniu, jak i w udzielonych odpowiedziach, Bernanke wyrażał niezachwiane przekonanie, że dolar amerykański jest w dobrej kondycji oraz że rząd jest zdeterminowany ustabilizować jego pozycję, nawet w obliczu faktu, że obawy przed recesją miały istotny wpływ na pozostałe rynki.


Inwestycje na rynku walutowym forex

Sesja rozpoczynająca się o godzinie 10 rano obfitowała w transakcje; inwestorzy chętnie handlowali, a ponieważ sesja miała charakter pozytywny, oczekiwano, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe, co przyczyniło się do krótkookresowego wzrostu liczby transakcji w dolarach w oczekiwaniu na kolejne decyzje w sprawie stóp procentowych.

 

W ciągu zaledwie jednej godziny nastąpił spadek notowań EUR/USD o 44 punkty (co było zjawiskiem korzystnym dla dolara amerykańskiego), co oznaczało zysk rzędu 440 USD dla tych spośród inwestorów, którzy działali kierując się ogłoszeniami Rezerwy Federalnej.

Analiza prognoz

 

Drugą pożyteczną metodą pozwalającą przewidzieć decyzje w sprawie stóp procentowych jest analiza prognoz. Ponieważ ruchy stop procentowych są stosunkowo łatwe do przewidzenia maklerzy, banki oraz zawodowi inwestorzy z reguły posiadają wspólny pogląd na temat ich wysokości.

 

Inwestorzy z reguły powinni rozpatrywać nie więcej niż cztery do pięciu prognoz (zawierających zbliżone do siebie dane liczbowe) i uśredniać je w celu uzyskania bardziej dokładnych prognoz.

 

Druga część artykułu!


Write a comment

Comments: 0